ระบบสมัครสมาชิก สำหรับลูกค้าบริษัท องค์กร และสถาบัน
ชื่อ :
อีเมล์ :
สกุล :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ประเภทองค์กร :
ที่อยู่ :
เขต/อำเภอ :
รหัสไปรษณีย์ :
ชื่อบรืษัท/องค์กร/สถาบัน :
จังหวัด :
แขวง/ตำบล :
เลขที่ผู้เสียภาษี :
** ถ้ามีเลขที่ผู้เสียภาษีแล้วให้แสดงว่ามีการลงทะเบียนแล้ว

แนบเอกสารการพิจารณาขอวงเงินเครดิต
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท :
** อายุไม่เกิน 3 เดือน
สำเนา ก.พ. 20 (หรือ ก.พ. 09 หรือ ก.พ. 01) :
สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน :
** ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เงื่อนไขการสมัคร :

กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด

ทีมงานเว็บไซต์ Http://business.bananastore.com ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าดูระบบ ให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

1. เว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการลูกค้าที่เป็น บริษัท องค์กร และสถาบัน ฯลฯ ที่ให้บริการสินค้าคุณภาพ ราคาคุ้มค่าสำหรับบริษัท องค์กร และสถาบัน

2. ลูกค้าที่สมัครสมาชิก ให้ข้อมูลแก่เรา ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับอย่างดี และท่านจะไม่ทำการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฏหมาย ศีลธรรมอันดี ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ เว็บไซต์ Http://business.bananastore.com และสังคม

3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิเข้าระบบเพื่อออกใบเสนอราคา สินค้าราคาสำหรับบริษัท องค์กรและสถาบันได้ก็ต่อเมื่อได้รับรหัสสมาชิกตอบกลับที่อีเมล์ลูกค้าหลังจากบริษัท Com7 ได้ทำการอนุมัติเครดิตเรียบร้อยแล้ว

4. ทางเราขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิก เมื่อท่านได้ทำผิดข้อตกลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนั้น